Już 23 czerwca opublikowano koleją „Tarczę Antykryzysową” tym razem oznaczoną jako wersja 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 w swojej treści przewiduje:

  • Dla przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie pandemii, istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
  • Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę, niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze 30 dni urlopu. Pracodawca ma prawo zobowiązać do wykorzystania takiego urlopu w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów.
  • Możliwość zawieszenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii obowiązków tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.
  • Ograniczenie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych pracownikom oraz współpracownikom w przypadku rozwiązania umowy pracę/współpracy/odpłatnego pełnienia funkcji.
  • Możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji z zachowaniem terminu 7 dni.

Leave a Comment