Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie najpopularniejsza forma spółki w naszym kraju. Jest rodzajem spółki kapitałowej, mającej osobowość prawną, co oznacza, że może w swoim imieniu prowadzić interesy i może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Głównym atutem takiej formy prowadzenia działalności jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników ale to nie jedyne zalety tej konstrukcji. Mając na uwadze częste pytania dotyczące właśnie spółek z o.o. postanowiliśmy przedstawić Państwu krótkie zestawienie informacji związanych z zaletami, kosztami oraz informacjami dotyczącymi metodologii prowadzenia spółki z o.o. Ponadto przedstawimy informacje na temat projektu wprowadzenia dla spółek tak zwanego „podatku estońskiego”.

Zalety działalności w formie spółki z o.o.:

 1. Ograniczona odpowiedzialność

Nazwa sugeruje jedną z najistotniejszych zalet działalności w formie spółki z o.o., mianowicie ograniczoną odpowiedzialność. Ponieważ spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może pozywać, być pozywana i ponosić odpowiedzialność za swoje działania podobnie jak osoba fizyczna. W przeciwieństwie jednak do osoby fizycznej, która odpowiada całym swoim majątkiem, w tym również prywatnym, spółka z o.o. odpowiada wyłącznie majątkiem znajdującym się w jej posiadaniu, bez uwzględnienia majątku wspólników. Co prawda w najgorszym przypadku majątkiem mogą odpowiadać też członkowie zarządu spółki, jednak jeżeli w odpowiednim momencie zgłoszą oni jej upadłość, to zostają z tej odpowiedzialności zwolnieni.

 1. Własna historia kredytowa

Spółka jest odrębną osobą (prawną), w związku z czym nawet w przypadku, gdy osoba fizyczna ma problemy z uzyskaniem kredytu np. ze względu na odnotowane w BIK opóźnienia ze spłatą zobowiązań, spółka z o.o. może starać się o kredyt niezależnie od wyżej wymienionych czynników. Ponadto jest wiele instytucji, które dopuszczają kredyty inwestycyjne na spółki z o.o. więc w przypadku, gdy nie chcemy łączyć kredytów konsumenckich i kredytów zaciąganych celem finansowania działalności gospodarczej, spółka z o.o. będzie dodatkowym kredytobiorcą, działającym niezależnie.

 1. Oddzielenie majątku prywatnego od majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej możemy napotkać na wiele różnych, niezależnych od nas sytuacji problemowych. Przykładem takiej sytuacji jest prowadzenie przez nas działalności związanej z handlem elektroniką lub częściami samochodowymi przy jednoczesnym podciągnięciu do „solidarnej odpowiedzialności” w związku z wyłudzeniami podatku VAT przez jednego z naszych kontrahentów. W toku kontroli podatkowej mogą wyniknąć liczne nieprzyjemności z konsekwencjami finansowymi włącznie. W takim przypadku przerzucenie do spółki majątku związanego wyłącznie z jej prowadzeniem oraz jej odpowiedzialność za prowadzoną działalność i (nawet nieświadome) niewykazanie należytej ostrożności co do kontrahentów, nie odbije się na naszym majątku osobistym.

 1. Zminimalizowanie opłat związanych ze składkami do ZUS

Przedsiębiorcy, w szczególności Ci, którzy prowadzą działalność osobiście i jednocześnie utracili prawo do wszelkich ulg związanych ze składkami do ZUS (Ulga na start, Mały ZUS itp.), często narzekają, że składki społeczne i zdrowotne stanowią duże obciążenie dla ich budżetu. Spółka z o.o. nie jest osobą fizyczną, w związku z czym nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUS za samą siebie (wyjątkiem jest spółka z o.o. z jednym wspólnikiem). W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wynagrodzenie w spółce z o.o. pobierać poprzez powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu lub pobierać zyski poprzez spółkę komandytową ze spółką z o.o. będącą komplementariuszem i jednocześnie nie martwić się o konieczność opłacania wysokich składek do ZUSu. Warto przy tym jednak zawrzeć umowę na niepełny etat aby zachować prawo do świadczeń zdrowotnych i opłacać wyłącznie minimalną składkę zdrowotną. Rozwiązanie to jest szczególnie dobre dla osób, które posiadają już odprowadzane składki z innych tytułów lub instytucji a chcieliby prowadzić ponadto działalność gospodarczą.

 1. Dotacje z UE i dotacje krajowe

Dofinansowania z UE niejednokrotnie mają zastrzeżenie, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danego konkursu. W takim przypadku, jeżeli chcielibyśmy zrealizować kilka projektów dotowanych w ramach jednego konkursu to nie mamy takiej możliwości. Spółka z o.o. jako odrębny podmiot ma taką możliwość, dzięki czemu możemy uzyskać większe wsparcie finansowe. To samo dotyczy chociażby różnych form finansowania w związku z panującą w Polsce pandemią koronawirusa czy innych form dotacji krajowych takich jak środki uzyskiwane z Polskiego Funduszu Rozwoju.

 1. Optymalizacja podatkowa

Jeżeli prowadzimy więcej niż jedną działalność gospodarczą, to w przypadku gdy jedna z nich jest prowadzona w formie spółki z o.o. daje nam to narzędzie do licznych form optymalizacji podatkowych. Dla przykładu gdy działalność jednoosobowa jest bliska utraty zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wysokość uzyskiwanych przychodów, spółka z o.o. może przejąć ciężar kontraktów, z których będzie uzyskiwany przychód dzięki czemu firma jednoosobowa zachowa uprzywilejowanie w kwestii braku wykazywania na fakturach podatku od towarów i usług.

 1. Wizerunek profesjonalnego przedsiębiorcy

Spółka z o.o. kojarzona jest w polskiej przestrzeni gospodarczej z podmiotem wieloosobowym, profesjonalnym i przygotowanym pod względem ekonomicznym i prawnym. Jednoosobowe działalności gospodarcze, pomimo faktu, że niejednokrotnie są bardziej rozbudowane i dysponują większymi zasobami finansowymi, wciąż odbierane są przez kontrahentów jako podmioty mniejsze i działające przede wszystkim w obrębie lokalnym.

 1. Szybka rejestracja

Panuje powszechny pogląd o trudnościach związanych z rejestracją spółki z o.o. oraz koniecznością dopełniania części formalności w formie aktu notarialnego. Obecnie dzięki udostępnieniu platformy „S24” możliwe jest założenie spółki w czasie od 24 godzin do tygodnia (obecnie w związku z COVID-19 nawet do dwóch). NIP i REGON oraz numer KRS nadawane są automatycznie a wszystkie formalności dokonywane są przez Internet przy użyciu podpisu EPUAP. Dzięki takiemu rozwiązaniu wniosek do sądu o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców i KRS może zostać wysłany bardzo szybko i bez wychodzenia z domu (warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP potwierdzanego w dowolnym urzędzie).

Podatek estoński

Różnicą pomiędzy dotychczasowym systemem podatkowym a „podatkiem estońskim” jest to, że dochód spółki nie jest opodatkowany w momencie jego wypracowania lecz dopiero w chwili wypłaty tego zysku w formie dywidendy. Korzystanie z estońskiego CITu uprawnia firmy do nieopłacania podatku w formie zaliczek w ciągu roku lecz dopiero w momencie decyzji wspólników o wypłacie zysku na inne potrzeby niż biznesowe. Projekt ma na celu zachęcić spółki do zatrzymania zysku w firmie i przeznaczenia go na rozwój. Gromadzenie zysku ma pozytywnie wpłynąć na płynność finansową firmy, odporność na kryzys i zdolność inwestycyjną. To rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł (w Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych). Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki które spełniają jednocześnie wymogi:

 • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • brak udziałów w innych podmiotach,
 • zatrudnienie co najmniej 3 pracowników (pomijając udziałowców),
 • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • wykazanie nakładów inwestycyjnych.

Projekt powinien obowiązywać od 2021 roku.

Leave a Comment