Regulamin, świadczenia usług przez Gestor Sp. z o.o. Biuro Prawno – Rachunkowe

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG RACHUNKOWYCH I
DORADCZYCH

Część I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Firma Gestor Sp. z o.o. (dalej również Gestor lub Gestor Sp. Z o.o. z siedzibą w Radomiu, prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 76a ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz doradztwa gospodarczego, na warunkach i w
zakresie określonym w Umowie, Regulaminem oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy określają zasady i warunki:
a. prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej,
b. świadczenia Usług Kadrowo-Płacowych,
c. świadczenia Usług Dodatkowych
przez Firmę Gestor Sp. z o.o. na rzecz Klientów.

§ 2.
Znaczenie określeń użytych w Regulaminie, Ogólnych Warunkach świadczenia usług:
1. Abonament – cykliczna opłata uiszczana przez Klienta na rzecz Gestor Sp. z o.o. w celu zapewnienia stałego dostępu do Usług określonych
Umową. W ramach Abonamentu Klient ma możliwość wyboru adekwatnej usługi określonej w danym Pakiecie.
2. Pakiet – Załącznik nr 2 do Umowy zawierający ceny Abonamentów i Usługi świadczone przez Gestor Sp. z o.o.
3. Dzień Roboczy – dzień w godzinach pracy Gestor Sp. z o.o. od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych od pracy.
4. Dokumentacja – Dokumentacja Rachunkowa i Dokumentacja Kadrowo-Płacowa.
5. Dokumentacja Kadrowo-Płacowa – dokumentacja dostarczana przez Klienta oraz przygotowywana przez Gestor Sp. z o.o. w związku ze
świadczeniem przez Gestor Sp. z o.o. Usług Kadrowo-Płacowych na rzecz Klienta.
6. Dokumentacja Rachunkowa – dokumentacja dostarczana przez Klienta oraz przygotowywana przez Gestor Sp. z o.o. w związku z
prowadzeniem przez Gestor Sp. z o.o. Dokumentacji Rachunkowej Klienta.
7. Ewidencja – odpowiednio, zależnie od kontekstu, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencja do celów podatku
od towarów i usług, w tym ewidencja zakupów i sprzedaży, ewidencja przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencja środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia.
8. Infolinia – centrum telefonicznego kontaktu z Klientem dostępne od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-16.30 pod numerem
kontaktowym: 515192599, udostępnionym przez Gestor Sp. z o.o. na potrzeby związane z wykonywaniem Umowy, a w szczególności służące do
telefonicznego kontaktowania się Stron.
9. Klient – podmiot, który zawarł z Gestor Sp. z o.o. Umowę i jest jej Stroną.
10. Księgi Rachunkowe – księgi rachunkowe, o których mowa w Rozdziale V Ogólnych Warunków Umowy.
11. KPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów, o której mowa w Rozdziale II Ogólnych Warunków Umowy.
12. Metoda Kasowa – metoda rozliczania podatku VAT, którą może wybrać Klient, polegająca na szczególnym momencie powstawania
obowiązku podatkowego w podatku należnym oraz na szczególnym momencie powstawania prawa do odliczenia podatku naliczonego.
13. Okres Rozliczeniowy – rozliczany miesiąc kalendarzowy, rozpoczynający się pierwszego, a kończący się ostatniego dnia miesiąca.
14. Ogólne Warunki Umowy – niniejsze „Regulamin, Ogólne Warunki Umowy Ramowej o Świadczenie Usług” przez Gestor Sp. z o.o. opisujące
zasady i warunki świadczenia Usług.
15. Rozporządzenie – rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
16. Składki ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
17. Kampania Promocyjna – akcja promocyjna prowadzona przez Gestor Sp. Z o.o. w ramach której potencjalni Klienci otrzymują Vouchery.
18. Voucher– bon rozdawany w ramach Kampanii Promocyjnej uprawniający klienta do skorzystania nieodpłatnie z usług Gestor Sp. Z o.o. na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
19. Umowa – Umowa Ramowa Świadczenia Usług zawarta pomiędzy Klientem a Firmą Gestor Sp. z o.o.
20. Usługi – usługi świadczone na rzecz Klienta na podstawie Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, obejmujące Usługi
Podstawowe i Usługi Dodatkowe.
21. Usługi Dodatkowe – usługi poza abonamentowe, inne niż Usługi Podstawowe, świadczone przez Firmę.
22. Usługi Kadrowo-Płacowe – usługi, o których mowa w Części IV Ogólnych Warunków Umowy.
23. Usługi Podstawowe – wybrane przez Klienta usługi świadczone przez Firma Gestor Sp. z o.o. na jego rzecz na podstawie Umowy: Usługa
Prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej Klienta, Usługi Kadrowo-Płacowe.
23. Usługi Prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej – usługi, o których mowa w Części II i III Ogólnych Warunków Umowy.
24. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
25. Wpis – dokonany zapis księgowy w prowadzonej Ewidencji.
26. Wynagrodzenie – należności Gestor Sp. z o.o. z tytułu świadczenia Usług oraz gotowości do ich świadczenia.
27. Zbiór Danych Osobowych – zbiór danych zawierający dane osobowe pracowników Klienta i innych osób świadczących usługi na rzecz
Klienta na podstawie umów cywilnoprawnych.
28. Zlecenie – oświadczenie woli Klienta, na podstawie, którego zleca on Gestor Sp. z o.o. świadczenie Usług Dodatkowych; może ono zostać
złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem internetu.

Część II. Dokumentacja rachunkowa
Postanowienia
wstępne

§ 3.
1. Klient może zlecić Gestor Sp. z o.o. prowadzenie Dokumentacji Rachunkowej.
2. Gestor Sp. z o.o. świadcząc Usługę Prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej, o której mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy,
prowadzi Dokumentację Klienta w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie otrzymanych od Klienta dokumentów i
informacji począwszy od pierwszego Okresu Rozliczeniowego.
3. Firma Gestor Sp. z o.o. wykonuje czynności objęte zakresem Umowy przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

§ 4.
1. W ramach Umowy, Klienta obowiązuje Abonament określony w Załączniku nr 2 do Umowy, jako forma rozliczenia Wynagrodzenia należnego
Gestor Sp. z o.o. z tytułu świadczenia Usług Rachunkowych.
2. Ceny dotyczące Wynagrodzenia Gestor Sp. z o.o. za Usługi Rachunkowe określone są w Umowie.
3. Usługi Dodatkowe stanowią formę świadczeń nierozliczanych ilościowo oraz nie objętych zasadami związanymi z określaniem terminów i innych
zasad typowych dla Usług Podstawowych. Gestor Sp. Z o.o. określa indywidualnie na podstawie swoich możliwości terminowych i kadrowych czy
będzie w stanie podjąć się zleconego przez Klienta w ramach Usług Dodatkowych zadania i ma prawo w każdym czasie odmówić realizacji Usługi
Dodatkowej za uzasadnieniem.
4. Ceny Abonamentów na stronie www.gestorpodatki.pl zawierające również informacje o wchodzących w ich skład Usługach Dodatkowych nie
stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Właściwa kwota wynagrodzenia za Usługi w tym Usługi Podstawowe i
Usługi Dodatkowe, każdorazowo jest określana w Umowie.

Prowadzenie Dokumentacji
rachunkowej Abonament

§ 5.
1. Firma Gestor Sp. z o.o. oferuje Abonament na Usługi, w tym Usługi Podstawowe oraz Usługi Dodatkowe określone w Załączniku nr 2 do Umowy.
2. Wysokość Wynagrodzenia należnego Gestor Sp. z o.o. zależna jest od:
a. kwoty Abonamentu;
b. świadczenia na rzecz Klienta Usług Kadrowo-Płacowych;
c. świadczenia na rzecz Klienta Usług Dodatkowych oraz
d. liczby- ilości Wpisów do Ewidencji wykraczających poza Abonament.

Obowiązki Klienta związane z prowadzeniem Dokumentacji Rachunkowej przed rozpoczęciem wykonywania
Umowy

§ 6.
1. W celu umożliwienia Gestor Sp. z o.o. prawidłowego wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Klient zobowiązany jest do
dostarczenia Gestor Sp. z o.o. przewidzianych ustawą oraz Umową o świadczenie usług dokumentów.
2. Klienci podpisujący Umowę z Gestor Sp. z o.o. w trakcie roku obrotowego (podatkowego), poza dokumentami wskazanymi powyżej,
zobowiązani są do dostarczenia danych księgowych za okres od 1 (pierwszego) dnia roku obrotowego (podatkowego), w którym zawarto Umowę,
do dnia rozpoczęcia jej realizacji, najpóźniej w Dniu Roboczym poprzedzającym początek pierwszego Okresu Rozliczeniowego.
3. W przypadku, gdy Klient, nie dostarczy całości lub części dokumentów, o których mowa w ust. 1, ust. 2 powyżej, Gestor Sp. z o.o. może:
a. odmówić wykonania powierzonych mu Umową czynności poprzez zawieszenie wykonywania Usługi Prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej
do dnia dostarczenia przez Klienta dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, które w ocenie Gestor Sp. z o.o. będą wystarczające
do prawidłowego wykonania powierzonych czynności;
b. wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym albo
c. od Umowy odstąpić.
4. Zawieszenie wykonania Usługi Prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej przez Gestor Sp. Z o.o., o którym mowa powyżej, nie zwalnia Klienta z
obowiązku zapłaty Wynagrodzenia.
5. Wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym i odstąpienie od Umowy przez Gestor Sp. Z o.o., o czym mowa powyżej następuje poprzez
złożenie Klientowi na piśmie oświadczenia. Zawieszenie wykonania Usługi prowadzenia Dokumentacji Rachunkowej, o czym mowa w ust. powyżej
następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres
mailowy. W wypadku Klientów rozpoczynających działalność gospodarczą, Gestor Sp. z o.o. może odstąpić od egzekwowania obowiązku
dostarczenia przez Klientów niektórych dokumentów.

Warunki Kampanii Promocyjnej Gestor oraz zasady zwrotu Voucherów.

§ 7.
1.W ramach Kampanii Promocyjnej, Gestor Sp. Z o.o. dokonuje wysyłki Voucherów promocyjnych do podmiotów instytucjonalnych, które bez
innych niż określone w niniejszym Regulaminie wymogów, mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z Usług Dodatkowych do kwoty określonej w
niniejszym Regulaminie, oraz na Voucherze.
2.Zakres Usług Dodatkowych objętych promocją znajduje się na stronie www.gestorpodatki.pl w zakładce „VOUCHER PROMOCYJNY”.
3.Podmioty korzystające z ww. Usług Dodatkowych (dalej nazywani Beneficjentami) mają możliwość wybrania więcej niż jednej Usługi Dodatkowej
pod warunkiem, że łączna wartość cenowa, na podstawie cennika określonego w wymienionej w ust. 2 par. 7 zakładce nie przekroczy wartości
wskazanej na Voucherze oraz par. 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
4. Wartość początkowa wskazana na Voucherze wynosi 300 PLN i w zależności od decyzji Gestor Sp. Z o.o. może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia kolejnych Kampanii Promocyjnych. Zmiana zostanie uwzględniona na kolejnych Voucherach oraz w Regulaminie.
5. Aby skorzystać z Usług Dodatkowych w ramach promocji, Beneficjent który otrzymał Voucher powinien przynieść go do siedziby Gestor Sp. Z
o.o. znajdującej się w Radomiu przy ul. Żeromskiego 57/1 oraz przekazać go za pokwitowaniem dowolnemu pracownikowi Gestor Sp. Z o.o. ze
wskazaniem za adnotacją na pokwitowaniu jakie Usługi Dodatkowe wybrał w ramach Kampanii Promocyjnej.
6. Gestor Sp. Z o.o. zastrzega sobie możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji usług określonych w ust. 5 w przypadku skumulowanego
zainteresowania ich realizacją w krótkim okresie lub wyższym niż standardowy poziomem zaawansowania.
7. W związku z realizacją usług określonych w par. 7 Gestor Sp. Z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od nanoszenia poprawek, jeżeli uzna
że usługi te zostały zrealizowane w stopniu wystarczającym i spełniającym standardy rynkowe i prawne.
8. Kampania Promocyjna trwa do odwołania. Odwołanie Kampanii Promocyjnej nastąpi poprzez publikację ogłoszenia na stronie
www.gestorpodatki.pl oraz poprzez usunięcie zakładki Voucher Promocyjny z ww. strony.
9. Świadczenie usług w ramach Kampanii Promocyjnej nie podlega reklamacji ze względu na swój szczególny, zindywidualizowany oraz nieodpłatny
charakter, świadczenie ich na rzecz podmiotów profesjonalnych (B2B) oraz ze względu na obarczenie ryzykiem Gestor Sp. Z o.o. związanym z
koniecznością realizacji innych Usług na rzecz Klientów zasadniczych Gestor Sp. Z o.o., których wykonanie wynika z obowiązków Umownych i
obowiązujących przepisów prawa.
10. Gestor Sp. Z o.o. dokłada najwyższej staranności do realizacji Usług Dodatkowych w ramach Kampanii Promocyjnej.
Obowiązki Klienta związane z prowadzeniem Dokumentacji rachunkowej w trakcie trwania Umowy i po jej
wygaśnięciu

§ 8.
1. Przez cały czas trwania Umowy Klient zobowiązany jest do:
a. właściwego pod względem formalnym i zgodnego ze stanem faktycznym dokumentowania wszystkich operacji gospodarczych podlegających
Wpisowi do Ewidencji;
b. dostarczania lub udostępniania wszelkich, kompletnych dokumentów pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z prowadzoną
przez Klienta działalnością, z prawidłowym opisem oraz zatwierdzonych przez osobę upoważnioną, stanowiących podstawę Wpisów do
Ewidencji lub umożliwiających ustalenie wysokości Składek ZUS i sporządzenie deklaracji ZUS DRA, nie później niż do 15 (piętnastego) dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osobę trzecią, osoba ta w
sprawach związanych z przedmiotem Umowy winna posiadać pisemne pełnomocnictwo umocowujące do udzielania wyjaśnień oraz do
składania podpisów w imieniu Klienta;
c. niezwłocznego informowania Firmy Gestor, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów, o wszelkich zdarzeniach powodujących
zmiany w stanie oraz liczbie składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów nabycia, zbycia, leasingu
składników majątku, których jedną ze stron jest Klient; na potrzeby przekazania tych informacji, Firma Gestor Sp. z o.o.
może sporządzić odpowiedni protokół, który osoba udzielająca informacji zobowiązana jest podpisać;
d. wykazywania wszelkich przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu prowadzonej działalności oraz
informowania o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe, a także o innych czynnościach traktowanych przez
odpowiednie przepisy jako przychód;
e. niezwłocznego zwrotu do Firma Gestor Sp. z o.o. wystawionych w imieniu Klienta i potwierdzonych datą oraz podpisem Klienta oraz
kontrahenta Klienta not i faktur korygujących – nie później niż w terminie do 48 godzin roboczych przed ustawowym terminem dokonania
rozliczenia podatku VAT dotyczącego prostowanych lub korygowanych dokumentów;
f. dostarczenia do Firma Gestor Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego zmianę każdego z dokumentów lub zdarzeń, o których mowa w
Rozdziale VII Ogólnych Warunków Umowy, niezwłocznie po zaistnieniu każdej zmiany.
2. Przy dostarczeniu- udostępnianiu dokumentów Firmie Gestor, Klientowi wydawane jest potwierdzenie przyjęcia dokumentów. Brak
odebrania przez Klienta ww. potwierdzenia skutkować może nieuznaniem przez Firma Gestor Sp. z o.o. reklamacji składanej przez Klienta, gdzie
elementem sporu może być liczba złożonych dokumentów.
3. W przypadku, gdy ocena dostarczonych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem podatkowym nie jest możliwa bez wglądu w
inne dokumenty Klienta (umowy, porozumienia, decyzje itp.), Firma Gestor Sp. z o.o. ma prawo żądać od Klienta przedłożenia do wglądu tych
dokumentów oraz podania innych potrzebnych informacji. W tym celu Firma Gestor Sp. z o.o. wyznaczy Klientowi odpowiedni termin. Jeżeli
Klient nie uczyni zadość żądaniu Firma Gestor Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie, wówczas takie zachowanie traktuje się jako naruszenie przez
Klienta zasad współpracy ustalonych w Umowie i niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, które skutkuje brakiem odpowiedzialności Firma
Gestor Sp. z o.o. za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy. Ponadto w takim przypadku Firma Gestor Sp. z o.o. ma uprawnienie do
natychmiastowego rozwiązania Umowy, co jednakże nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia wynikającego z Umowy za czas jej
trwania.
4. Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i rzetelność informacji dostarczonych mu przez Klienta, ani za
sporządzenie dokumentów do ZUS lub Urzędów Skarbowych w oparciu o niekompletne lub nierzetelne dane przekazane przez Klienta.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za kompletność i zawartość merytoryczną składanych Firma Gestor Sp. z o.o. dokumentów oraz za ich
terminowe dostarczenie do Firmy Rachunkrium
6. W wypadku dostarczenia dokumentów z naruszeniem terminów określonych w Ogólnych Warunkach Umowy oraz przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe sporządzenie i złożenie deklaracji do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędów Skarbowych.
7. Wszelkie braki lub błędy w Dokumentacji Kadrowo-Płacowej powstałe z winy biura rachunkoego, stwierdzone w trakcie trwania Umowy lub po
jej zakończeniu są uzupełniane przez biuro. Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta za braki i błędy
w sporządzanej przez siebie Dokumentacji Kadrowo-Płacowej w przypadku, gdy Klient zdecyduje się naprawić je w sposób odmienny niż
wskazany w zdaniu poprzednim.
8. Wszelkie braki lub błędy w Dokumentacji Kadrowo-płacowej powstałe z winy Klienta, stwierdzone w trakcie trwania Umowy są uzupełniane
przez biuro rachunkowe. Firma Gestor Sp. z o.o. pobiera opłatę za sporządzenie korekt rozliczeń, zgodną z Cennikiem.
9. Oczywiste nieprawidłowości (np. błędy pisarskie lub rachunkowe) Firma Gestor Sp. z o.o. może sprostować w każdym czasie, również w
stosunku do osób trzecich. Inne braki Firma Gestor Sp. z o.o. może sprostować w stosunku do osób trzecich za zgodą Klienta wyrażoną na piśmie,
telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Przechowywanie Dokumentacji

§ 9.
1. Dokumentacja Rachunkowa, akta związane z jej prowadzeniem, dokumenty stanowiące podstawę Wpisów do Ewidencji są
przechowywane przez Firma Gestor Sp. z o.o. przez czas trwania roku obrotowego (podatkowego).
2. Dokumentacja Kadrowo-Płacowa, w tym akta osobowe są przechowywane przez Firma Gestor Sp. z o.o. przez czas trwania Umowy.

Wydanie Dokumentacji

§ 10.
1. W czasie obowiązywania Umowy, na żądanie Klienta zgłoszone minimum 15 (piętnaście) dni roboczych przed planowanym terminem
wydania dokumentów, Firma Gestor Sp. z o.o. wydaje przechowywane dokumenty, także w trakcie trwania roku obrotowego (podatkowego),
za odpowiednim pokwitowaniem, dostosowanym do rodzaju wydawanych dokumentów.
2. Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że Klient zamawia nie więcej niż 5 sztuk
dokumentów.
3. W okresie, w którym dokumenty nie znajdują się w posiadaniu biura rachunkowego, Firma Gestor Sp. z o.o. jest zwolniona z obowiązków
wynikających z Umowy i Ogólnych Warunków Umowy, do których wykonywania niezbędny jest dostęp do dokumentów, które zostały wydane
Klientowi. Powyższe nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczania Wynagrodzenia w wysokości określonej w Cenniku.
4. Firma Gestor Sp. z o.o. ma prawo sporządzić i zachować odpisy/kopie wypożyczonych Klientowi dokumentów.

Zwrot Dokumentacji

§ 11.
1. Po zakończeniu każdego roku obrotowego (podatkowego) oraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Firma Gestor Sp. z o.o.
przekazuje Dokumentację Klienta oraz akta związane z jej prowadzeniem Klientowi.
2. Klient może odebrać Dokumentację oraz akta związane z jej prowadzeniem zgłaszając Firmie Gestor Sp. z o.o. żądanie wydania ww.
dokumentów na min. 30 dni roboczych przed planowanym terminem ich odebrania. Zwrot dokumentacji nastąpi po uregulowaniu
wszystkich zobowiązań finansowych Klienta wobec Firmy Gestor Sp. z o.o.
3. Akta, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią wszelkie pisma, które Firma Gestor Sp. z o.o. otrzymała od Klienta lub sporządził dla niego
w związku z wykonywaniem Umowy.
4. Wydanie Dokumentacji Rachunkowej oraz akt związanych z jej prowadzeniem nie obejmuje korespondencji listowej pomiędzy Firmą Gestor,
a Klientem oraz tych pism, które Klient otrzymał uprzednio od Firma Gestor Sp. z o.o. w oryginale lub w formie odpisu, jak również pism
roboczych, sporządzonych do wewnętrznych celów biura rachunkowego.
5. Po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Firma Gestor Sp. z o.o. jest uprawniona do odesłania
Dokumentacji Klienta oraz akt związanych z jej prowadzeniem na podany przez niego ostatni adres siedziby lub adres korespondencyjny. Firma
Gestor Sp. z o.o. ma prawo do obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
Dokumentacji Klienta oraz akt związanych z jej prowadzeniem.

Usługi Dodatkowe

§ 12.
1. Na podstawie odrębnych zleceń Klient może zlecić Firmie Gestor Sp. z o.o. wykonanie Usług Dodatkowych określonych w Załąniku nr 2 do
Umowy.
2. Czas wykonania Usługi Dodatkowej jest każdorazowo ustalany z Klientem, gdyż uzależniony jest od jej specyfiki (skomplikowanie,
pracochłonność, moment złożenia Zlecenia).
3. Termin wykonania Usługi Dodatkowej liczony jest od momentu udzielenia przez Klienta wszystkich informacji niezbędnych do jej wykonania.
4. Usługi Dodatkowe świadczone są na podstawie Ogólnych Warunków Umowy lub regulaminów świadczenia danej Usługi Dodatkowej albo w
oparciu o jednorazowe Zlecenie składane Firma Gestor Sp. z o.o. przez Klienta.
5. Wykaz Usług Dodatkowych świadczonych przez Firma Gestor Sp. z o.o. znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy i stronie
www.gestorpodatki.pl
6. Regulamin wybranych Usług Dodatkowych dostępny jest na stronie www.gestorpodatki.pl.
7. Klient przed zleceniem Firma Gestor Sp. z o.o. Usługi Dodatkowej jest obowiązany zapoznać się z jej regulaminem, jeżeli dana Usługa takowy
posiada.
8. Zlecając Firma Gestor Sp. z o.o. wykonanie Usługi Dodatkowej Klient akceptuje jej regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. W wypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana albo wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn, a Klient korzystał z Usług Dodatkowych, Klient nie jest
uprawniony do dalszego korzystania z Usług Dodatkowych.
10. Klient może zlecić Firma Gestor Sp. z o.o. usługę spoza wykazu Usług Dodatkowych. W przypadku, gdy Firma Gestor Sp. z o.o. jest w
stanie wykonać usługę spoza wykazu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, cena danej usługi podlega indywidualnej wycenie.
11. Czas wykonania usługi spoza wykazu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zależy od jej specyfiki (skomplikowanie, pracochłonność, moment
złożenia Zlecenia). Firma Gestor Sp. z o.o. każdorazowo ustala termin wykonania takiego Zlecenia z Klientem.
12. Wycena usługi spoza wykazu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oraz inne warunki muszą być każdorazowo potwierdzone przez Klienta w
formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. W przypadku, gdy Firma Gestor Sp. z o.o. nie jest w stanie wykonać usługi spoza wykazu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, informuje o
tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia i wszystkich niezbędnych do jego
wykonania informacji.

Ochrona danych osobowych

§ 13.
1. Klient oświadcza, że jest właścicielem zbioru danych zawierającego dane osobowe pracowników Klienta i innych osób świadczących usługi
na rzecz Klienta na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Klient jest administratorem danych w rozumieniu RODO.
3. Działając na podstawie RODO, Klient, jako administrator danych, powierza Firma Gestor Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych
zawartych w Zbiorze Danych Osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje:
dwayne nikające z zapisów art. 22ˡ – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów, w zakresie niezbędnym do wypełnienia
świadczenia usługi określonej w Umowie. Zakres danych obejmuje również dane wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych przez Klienta,
których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania świadczenia będącego przedmiotem Umowy oraz zawartych w dokumentach
rachunkowych związanych z działalnością Klienta, a także w innych dokumentach wynikających z jego działalności, a niezbędnych do realizacji
Umowy.
4. Firma Gestor Sp. z o.o. może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, o których mowa w Umowie.
5. Firma Gestor Sp. z o.o. jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych do spełnienia wymagań wynikających z
RODO oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w przepisach Rozporządzenia w celu zapewnienia ochrony
przetwarzanych danych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Od obowiązku zachowania tajemnicy Firma Gestor Sp. z o.o. i jego pracownicy zwolnieni są w przypadku, gdy ze względu na obowiązujące
przepisy prawa zobowiązani są do ujawnienia informacji uprawnionym organom państwowym.
7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Firma Gestor Sp. z o.o. zobowiązany jest usunąć lub zwrócić Klientowi wszystkie powierzone dane
osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed
organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał
obowiązek Firma Gestor Sp. z o.o. do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
8. Klient zezwala Firma Gestor Sp. z o.o. na przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy jest to niezbędne do
realizacji Umowy.

Pełnomocnictwa
§ 14.
1. Klient udziela pełnomocnictwa do składania w imieniu Firmy deklaracji podatkowych oraz może udzielić do składania niektórych oświadczeń
woli w zakresie realizacji Umowy.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone przez Klienta w formie:
a. pisemnego oświadczenia z autentycznym podpisem Klienta;
b. pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Klienta udzielającego pełnomocnictwa, przy czym Firma
Gestor Sp. z o.o. w wypadku pełnomocnictwa w języku obcym może zażądać:
 notarialnego uwierzytelnienia dokumentu przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa
międzynarodowa, którą ratyfikował kraj, stanowi inaczej;
 przetłumaczenia, na koszt Klienta lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego;
c. pełnomocnictwa notarialnego, przy czym Firma Gestor Sp. z o.o. w wypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym może zażądać:
 notarialnego uwierzytelnienia dokumentu przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa,
którą ratyfikował kraj, stanowi inaczej;
 przetłumaczenia, na koszt Klienta lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego.
ci. Firma Gestor Sp. z o.o. może ustalić inny niż określony w ust. 3 powyżej sposób udzielania pełnomocnictwa.
cii. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, lub z chwilą wykonania przez Firma Gestor Sp. z o.o. na rzecz Klienta
czynności określonych pełnomocnictwem.

§ 15.
1. W wypadku, gdy Klient jest reprezentowany przez kilku pełnomocników, jest on obowiązany wyznaczyć jednego z pełnomocników, jako
właściwego do kontaktów z Firma Gestor Sp. z o.o. w celu składania oświadczeń i udzielania informacji, które będą traktowane jako oświadczenia
Klienta.
2. Wyznaczenie pełnomocnika na zasadach określonych w ust. 1 powyżej nie wyłącza prawa pozostałych pełnomocników do zasięgania w Firma
Gestor Sp. z o.o. bieżących informacji o realizacji Umowy, w tym w szczególności o wysokości zobowiązań podatkowych i wysokości składek ZUS.
3. Firma Gestor Sp. z o.o. po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa ocenia, czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w razie stwierdzenia
wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów może, wskazując
stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Klienta lub pełnomocnika do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub
uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa w całości lub w części.
4. W przypadku odwołania Pełnomocnictwa Klient jest obowiązany niezwłocznie poinformować Firma Gestor Sp. z o.o. o tym fakcie. W przypadku
niepoinformowania Firmy Gestor Sp. z o.o. o odwołaniu Pełnomocnictwa, Firma Gestor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia
przez Klienta szkody wynikłej z niedotrzymania postanowienia opisanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

Czas trwania Umowy
§ 16.
1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności z jednej strony przez upoważnionego przedstawiciela Firmy Gestor Sp. z
o.o. oraz z drugiej strony przez Klienta na czas nieokreślony, począwszy od pierwszego Okresu Rozliczeniowego, z zastrzeżeniem postanowienia
zawartego w ust. 2 poniżej.
2. W wypadku, gdy Klient zawarł Umowę przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, Firma Gestor Sp. z o.o. rozpoczyna
świadczenie Usług z datą rozpoczęcia przez Klienta wykonywania działalności gospodarczej, określoną w zaświadczeniu o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z dniem wpisu Klienta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Klient
jest obowiązany przedstawić Firmie Gestor Sp. z o.o. w formie papierowej lub elektronicznej dokument potwierdzający rozpoczęcie wykonywania
działalności gospodarczej w terminie 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych od 1 (pierwszego) dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia
Umowy.
3. W przypadku, gdy Klient zawarł Umowę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej lub gdy zawieszenie działalności gospodarczej
nastąpiło po zawarciu Umowy a przed rozpoczęciem pierwszego Okresu Rozliczeniowego współpracy z Firma Gestor Sp. z o.o. i w dniu
rozpoczynającym pierwszy Okres Rozliczeniowy działalność gospodarcza Klienta pozostaje zawieszona, Firma Gestor Sp. z o.o. rozpoczyna
świadczenie Usług z datą wznowienia przez Klienta wykonywania działalności gospodarczej, określoną w Centralnej Ewidencji i Informacji
Gospodarczej. Klient jest obowiązany przedstawić Firmie Gestor Sp. z o.o. dokument potwierdzający wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej w terminie 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych od 1 (pierwszego) dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia Umowy.

Rozwiązanie umowy
§ 17.
1. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli Klient nie rozpocznie wykonywania działalności gospodarczej w okresie trzech miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
2. Strony ustalają, że normalny termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.
3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z 3 dniowym
wypowiedzeniem.
4. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa może zostać wypowiedziana zarówno w całości, jak i w części w stosunku do:
a. usług Rachunkowych
b. usług Kadrowo-Płacowych
c. poszczególnych Usług Dodatkowych, których wykonywanie Klient zlecił FirmieGestor.
7. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone w każdej chwili.
8. Strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w wypadku:
a. opóźnienia lub zwłoki Klienta w płatności całości lub części Wynagrodzenia przysługującego Firmie Gestor, trwającego 60 (sześćdziesiąt) dni
b. nieotrzymywania od Klienta informacji lub dokumentów albo otrzymania od Klienta informacji i poleceń w stanie uniemożliwiającym lub
utrudniającym Firma Gestor Sp. z o.o. spełnienie ustawowych wymogów dotyczących prowadzania Dokumentacji rachunkowej i Dokumentacji
kadrowo-płacowej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
e. gdy chociażby jedno z oświadczeń złożonych przez Klienta w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy okaże się nieprawdziwe
f. złożenia przez Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości bądź likwidacji
g. zamknięcia przez Klienta prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej lub ogłoszenia upadłości/otwarcia likwidacji/rozwiązania
podmiotu będącego Klientem
i. w przypadku złożenia przez Klienta przerobionych lub podrobionych dokumentów
9. Umowa wygasa z chwilą śmierci Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Śmierć Klienta nie
powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Firma Gestor Sp. z o.o. za okres do ostatniego dnia miesiąca, w którym
nastąpiła śmierć Klienta. Spadkobiercy/osoby posiadające interes prawny są obowiązane przedłożyć Firma Gestor Sp. z o.o. kserokopię
dokumentu potwierdzającego śmierć Klienta celem potwierdzenia zdarzenia objętego niniejszym ustępem.
10. Klient, który zlikwidował zamknął prowadzoną działalność gospodarczą lub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości bądź likwidacji
prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do powiadomienia o tym zdarzeniu Firma Gestor Sp. z o.o. niezwłocznie, jednakże nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tego wydarzenia.
11. W wypadku, gdy Klient zamknął prowadzoną działalność gospodarczą, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w
którym Klient poinformował Firma Gestor Sp. z o.o. pisemnie, że zakończył prowadzenie działalności gospodarczej.

Zawieszenie wykonania
Usług

§ 18.
1. W wypadku, gdy Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Firmy Gestor Sp. z o.o. całości lub części kwoty wynikającej z jakiegokolwiek
tytułu, a zaległość przeciąga się do następnego terminu okresu sprawozdawczego/ jeden okres rozliczeniowy/, Firma Gestor Sp. z o.o. ma
prawo powstrzymać się od wykonywania wszystkich Usług, bez wcześniejszego wezwania do zapłaty. Konsekwencje zawieszenia skutkujące
nie wykonaniem obowiązków sprawozdawczych i podatkowych ponosi Klient- Zleceniodawca.
2. Zawieszenie przez Firma Gestor Sp. z o.o. Usług trwa do czasu zapłaty przez Klienta wszelkich wymagalnych należności.
3. Firma Gestor Sp. z o.o. ponownie przystępuje do świadczenia zawieszonych Usług po dacie otrzymania zapłaty. Oraz po uzyskaniu od
Klienta oświadczenia o wznowienie świadczenia zawieszonych Usług.
4. W przypadku braku dyspozycji Klienta odnośnie wznowienia świadczenia zawieszonych Usług, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie
natychmiastowym, z 3 dniowym okresem wypowiedzenie umowy.
5. Firma Gestor Sp. z o.o. może zawiesić wykonywanie Usług począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po
otrzymaniu wniosku Klienta o zawieszeniu działalności gospodarczej. Zlecenie Firmie Gestor Sp. z o.o. ponownego wykonania czynności
wynikającej z Umowy jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwieszenie wykonania Usług.
7. Klient zobowiązany jest poinformować Firmę Gestor Sp. z o.o. o wyborze formy współpracy z Firmą Gestor Sp. z o.o. w czasie zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku informacji Firma Gestor Sp. z o.o. będzie świadczył Usługi w formie Abonamentu
miesięcznego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej i będzie pobierała z tego tytułu Wynagrodzenie.
8. W przypadku braku dyspozycji Klienta odnośnie wznowienia świadczenia zawieszonych Usług, Umowa ulega rozwiązaniu w terminie
natychmiastowym, z 3 dniowym okresem wypowiedzenie umowy.
9. Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające ze wstrzymania świadczenia Usług, w przypadkach,
o których mowa w niniejszym paragrafie.

Poufność
§ 19.
1. Firma Gestor Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedziała się w związku z
wykonywaniem Umowy, chyba że Klient zwolni pisemnie z tego obowiązku lub gdy ujawnienie ich jest wymagane przez stosowne przepisy
prawa.

Odpowiedzialność
1§ .20.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe dostarczenie dokumentów do siedziby biura rachunkowego.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną składanych Firmie Gestor Sp. z o.o. dokumentów gotowych do księgowania,
opatrzonych datą ich otrzymania oraz za ich terminowe dostarczenie do Firmy. W wypadku braku daty otrzymania dokumentu przez Klienta,
Firma Gestor Sp. z o.o. do celów podatkowych przyjmuje datę wystawienia bądź otrzymania dokumentu.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów i informacji składanych Firmie Gestor Sp. z o.o. oraz za kompletność i
rzetelność informacji, w oparciu o które Firma Gestor Sp. z o.o. sporządza dokumenty i deklaracje, w szczególności: NIP-2, NIP-8, RG-1, ZUS ZUA,
VAT-R.
5. Firma Gestor Sp. z o.o. nie odpowiada za kompletność i rzetelność informacji przekazanych przez Klienta, w oparciu o które wykonuje
czynności na podstawie Umowy i Regulaminu oraz sporządza deklaracje, w tym w szczególności NIP-2, RG-1, ZUS ZUA, VAT-R.
6. W wypadku dostarczenia po terminie Dokumentacji umożliwiającej wykonanie przez Firma Gestor Sp. z o.o. Usługi, Klient zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku, zaś Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie swoich
zobowiązań, w tym w szczególności za ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego i Składek ZUS oraz sporządzenie i złożenie deklaracji.
8. Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków nałożonych na Klienta na podstawie Umowy lub Ogólnych Warunków Umowy, w tym w szczególności za szkody wynikłe z naruszenia
zasad współpracy przez Klienta lub osoby, którymi się posługuje, oraz za szkody wynikłe z działań podjętych bądź zaniechanych z powodu
niekompletnych lub nieprawdziwych danych informacji lub dokumentów przekazanych przez Klienta lub osoby wykonującej w imieniu Klienta
czynności faktycznych związanych z Umową.
9. Firma Gestor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość Wpisów dokonanych w okresie, w którym dokumenty zostały wydane
Klientowi i znajdują się poza Firmą, jak również za ewentualne nieprawidłowości Wpisów i dokumentów sporządzanych przez Firmę Accounts, o
ile bezpośrednią lub pośrednią przyczyną tych nieprawidłowości były Wpisy dokonane przez inne osoby w okresie przechowywania dokumentów
poza Firmą.
10. Odpowiedzialność Firma Gestor Sp. z o.o. jest wyłączona, jeśli Firma Gestor Sp. z o.o. dokona Wpisów w odpowiedniej Ewidencji na
podstawie wadliwych, przerobionych lub podrobionych czy też niekompletnych dokumentów dostarczonych przez Klienta, nawet jeśli Klient nie
ponosi winy za wady, za treść lub prawdziwość przekazanych dokumentów.
11. Odpowiedzialność Firmy Gestor Sp. z o.o. jest wyłączona, jeżeli Firma Gestor Sp. z o.o. nie miała wpływu na zaistniałe okoliczności, które
doprowadziły do szkody, ani za szkody, które wynikły z okoliczności, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
12. Odpowiedzialność Firmy Gestor Sp. z o.o. nie obejmuje utraconych korzyści i ogranicza się do szkody rzeczywiście poniesionej przez
Klienta.
14. Firma Gestor Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za działanie lub zaniechanie stanowiące niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy będące wynikiem winy umyślnej.
15. Firma Gestor Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia zawartej polisy ubezpieczeniowej obowiązkowego
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania swoich obowiązków.
Oświadczenia Firmy Gestor Sp. z o.o. § 21.
1. Firma Gestor Sp. z o.o. oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 76a
ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i w związku z tym jest objęta
obowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania swoich obowiązków oraz
utrzymuje to ubezpieczenie przez cały czas trwania Umowy. Firma Gestor Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia
zawartej polisy ubezpieczeniowej.
2. Firma Gestor Sp. z o.o. oświadcza, że świadczy Usługi dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Postępowanie reklamacyjne
§ 22.
1. W przypadku, gdy Klient ma zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych przez Firma Gestor Sp. z o.o. Usług, jest on uprawniony do
złożenia reklamacji w jeden z następujący sposobów:
a. w formie elektronicznej:
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Firmy: monika@gestorpodatki.pl lub weronika@gestorpodatki.pl
b. w formie pisemnej:
listownie przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres: Gestor Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 57/1, 26-600
Radom, z dopiskiem: „Reklamacja”;
2. Firma Gestor Sp. z o.o. rozpatruje reklamację bezzwłocznie. W wypadkach szczególnie skomplikowanych, także w uzależnieniu od udziału
organów administracji publicznej, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 (sześćdziesięciu) dni, liczonych od dnia
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W takiej sytuacji Firma Gestor Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie Klienta w formie pisemnej lub w inny
sposób uzgodniony z Klientem, z jednoczesnym wskazaniem przyczyn opóźnienia, okoliczności które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia
sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
3. Firma Gestor Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację przesyłając odpowiedź na wskazany w Umowie adres siedziby lub wskazany
adres do korespondencji, o ile Klient nie zaznaczył inaczej w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Zmiany zgłaszane przez Klienta
§ 23.
1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Firmy Gestor Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu siedziby, adresu do korespondencji,
numeru telefonu, adresu e-mail, innych danych go identyfikujących lub danych i informacji wynikających z oświadczeń złożonych przez Klienta w
dniu zawarcia Umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. W przypadku niepoinformowania przez Klienta o zmianie adresów, o którym mowa w ust. 1 powyżej, korespondencję nadaną listem
poleconym lub w formie elektronicznej (e-mail) na ostatnio znany, Firma Gestor Sp. z o.o. adres uważa się za doręczoną.

Tryb wprowadzania
zmian

§ 24.
1. Firma Gestor Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany Ogólnych Warunków Umowy, Cennika oraz pozostałych Załączników do Umowy.
2. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy, oraz Cennika dokonywana jest przez jednostronne oświadczenie Firmy Gestor Sp. z o.o. składane
Klientowi na piśmie lub w formie komunikatu drogą elektroniczną poprzez oświadczenie złożone pocztą elektroniczną lub w ramach Kampanii
Promocyjnej.
3. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy i Cennika dokonana według zasad określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy
oraz nie wymaga aneksu do Umowy.
4. W przypadku dokonania zmian w Ogólnych Warunkach Umowy lub Cenniku, Firma Gestor Sp. z o.o. przekaże Klientowi zmienione Ogólne
Warunki Umowy, zmieniony Cennik lub wykaz zmian dokonanych w tych dokumentach.
5. Zmienione Ogólne Warunki Umowy, jak i zmieniony Cennik obowiązują Klienta od określonej przez Firma Gestor Sp. z o.o. daty jego
obowiązywania, chyba że Klient w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania powiadomienia o zmienionych postanowieniach Ogólnych
Warunków Umowy, Cennika lub o wykazie wprowadzanych zmian wypowie Umowę.
6. W przypadku, gdy Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przyjmuje się, że Klient
wyraża zgodę na wprowadzone przez Firma Gestor Sp. z o.o. zmiany.
7. Tekst jednolity zmienionych Ogólnych Warunków Umowy i Cennika umieszczony będzie każdorazowo na stronie internetowej Firmy Gestor:
https://www.gestorpodatki.pl

Postanowienia końcowe

§ 25.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Firmy Gestor.
3. Językiem Umowy oraz językiem porozumiewania się pomiędzy Firmą Gestor Sp. z o.o. a Klientem jest język polski.
4. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy stało się z jakichkolwiek przyczyn nieważnie lub
nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Umowy.
6. W razie sprzeczności treści Ogólnych Warunków Umowy z Umową, Strony są związane postanowieniami Umowy.